ELEMEN-ELEMEN ADAPTASI DALAM FILEM TOMBIRUO: PENUNGGU RIMBA (TPR)

Authors

  • SUDIRMAN KIFFLI Faculty of Creative Technology and Heritage, Universiti Malaysia Kelantan
  • NURUL AFINI ROSLIN MOHD SAUFI Faculty of Creative Technology and Heritage, Universiti Malaysia Kelantan

DOI:

https://doi.org/10.47252/teniat.v9i1.402

Keywords:

cara adaptasi, filem adaptasi, konteks, kumpulan penonton, tujuan adaptasi, Context, group of audience, film adaptation, method of adaptation, purpose of adaptation

Abstract

Abstrak


Penghasilan filem adaptasi adalah salah satu kaedah dalam memastikan kesinambungan karya-karya sastera agar sentiasa berkembang dalam pelbagai medium. Menerusi kajian ini, penelitian diberikan terhadap aspek-aspek adaptasi yang terdapat dalam penghasilan filem Tombiruo: Penunggu Rimba yang diadaptasi daripada novel Tombiruo Penunggu Rimba karya Ramlee Awang Murshid. Sebagai sebuah filem adaptasi yang masih baharu, kajian dan penyelidikan mengenai filem Tombiruo Penunggu Rimba (TPR) masih belum banyak dianalisis. Oleh hal yang sedemikian, penelitian telah dilakukan ke atas filem TPR dengan menerapkan pendekatan daripada Linda Hutcheon (2006). Empat aspek yang menjadi fokus kajian ini ialah (1) sumber dan cara adaptasi, (2) tujuan adaptasi, (3) kumpulan atau penonton sasaran dan (4) konteks. Dapatan kajian menunjukkan keempat-empat elemen berkenaan diterapkan dengan  baik di dalam penghasilan filem adaptasi TPR oleh pihak pembikin filem. Keadaan ini dikukuhkan dengan pelbagai peristiwa dan situasi seperti dipaparkan di dalam filem berkenaan yang secara tidak langsung memberikan kesan yang amat mendalam kepada khalayak yang menonton filem ini. Kesemua elemen adaptasi ini boleh membantu pihak pembikin filem untuk menghasilkan sebuah filem adaptasi dengan lebih baik.

 

Abstract


The production of adaptation films is one of the methods in ensuring the continuity of literary works so that they are constantly evolving in various mediums. Through this study, research focuses on the aspects of adaptation found in the production of the film Tombiruo: Penunggu Rimba (TPR) adapted from the novel with the same title by Ramlee Awang Murshid. As an adaptation film that is still considered as new, the TPR film has not been much analyzed. As such, a study was conducted on TPR film by applying the approach introduced by Linda Hutcheon (2006). This study focuses on four aspects namely (1) source and method of adaptation, (2) purpose of adaptation, (3) target group or audience and (4) context. The results show that the four aspects are well applied in the production of TPR by the filmmakers. This situation is reinforced by various events and situations as shown in the film itself which indirectly gives a very profound effect to the audience watching this film. All these elements of adaptation can help the filmmaker to produce a better adaptation film.

Downloads

Published

2021-03-31

How to Cite

KIFFLI, S., & MOHD SAUFI, N. A. R. . (2021). ELEMEN-ELEMEN ADAPTASI DALAM FILEM TOMBIRUO: PENUNGGU RIMBA (TPR). International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), 9(1), 109 -125. https://doi.org/10.47252/teniat.v9i1.402